25.11.06

Criterios de evaluación 2006/07

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2006/7
Na asignatura de educación física evaluaranse tres grandes bloques de obxectivos:. Dada a idiosincrasia da materia, os actitudinais, os conceptuáis e os procedimentais mezclanse de forma continua, sin que sea posible alcanzar uns por separado dos outros. Non obstante, e posible e necesario precisar o modo en que irnos valorar a progresión do alumnado o longo do curso. Obxectivos actitudinais. A asistencia e obligatoria para calquer alumno, a todalas clases, pero no caso da educación física, materia que según indica o DCB debe ser nun 85% práctica, ¿Cómo acadar os obxectivos sin asistirá a clase? En consecuencia, asistencia e participación, con material (roupa e calzado axeitados) propio da asignatura, e condición indispensable para aprobar ( As faltas de material restarán 0,5 puntos a nota da avalición). As faltas inxustificadas ou a carencia de material de traballo o non participar na clase, maís de tres veces por trimestre, serán motivo de suspenso. Asemade, o incumprimento dos hábitos hixiénicos básicos, (cambio de roupa e lavado despois da clase) contarán como elementos negativos na avaliación do alumno. Tamén teranse en conta a hora da avaliación, o comportamiento na clase, o cumplimento das normas de convivencia (expostas no corcho) e as faltas de orde, explulsions etc... Obxectivos procedimentais. O longo de cada trimenstre faranse diversas probas ñas que o alumnado terá que demostrar haber adquirido as destrezas deportivas traballadas na clase. Estas probas non son o único elemento de xuicio do profesorado, ademáis terase en conta a progresión realizada por cada persona o longo do periodo de aprendizaje. Obxectivos conceptuáis. A avaliación dos elementos conceptuaies ten duas partes, unha avaliará a parte física da asignatura, mediante unhas probas que poderán ser tanto test e standarizados corno probas diseñadas polo profesorado, sempre en relación cos contidos traballados. En segundo lugar o control do aspecto teórico, mediante exames orais ou escritos, así como traballos (superar a parte teórica e imprescindible para facer media coas outras partes avaliadas. Os alumnos que polo motivo que fose, non participara en clase forma xustificada (lesión o enfermidade), deberá realizar a parte teórica que lle asigne o profesor nesa clase. Os alumnos exentos por unha avaliación ou por todo o curso, deberán realizar e superar a parte teórica que lle corresponda e presentar en secretaría os documentos necesarios. A mezcla de exames sobre contidos procedimentáis e actitudináis, suporá o 60% da nota. A avaliación dos obxectivos conceptuáis suporá o 40% restante. Todo isto sen perxuicio das consecuencias que poideran desprenderse de incurrir algún alumno na figura de "abandono escolar".

CRITERIOS DE AVALIACIÓN Alumnos pendientes DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2006/7
Na asignatura de educación física os alumnos con a asignatura pendente, terá que superar o curso no que está matriculado para poder aprobar a do curso anterior.

Normas de convivencia e comportamento no aula de E.F.

1- A asistencia a clase con roupa e calzado apropiado, é condición indispensable para a realización da mesma. Non traer o material, supón baixar 0,5 a nota da avaliación. 2- Unha vez finalizada a clase, como minimo hai que lavarse e cambiarse a camiseta. 3- Durante o trancurso da clase, non se permitirán as gorras nin os cordóns desatados, así como o uso de movíles (nin apagados nin encendidos), ou obxectos que poidan resultar perigosos (pendentes grandes, sortixas etc.) 4- Para manter o respecto que todos nos merecemos, non se poden dicir palabrotas (será oportunamente sancionado de forma que mellore o aspecto físico do infractor). 5- Terase moi en conta o trato correcto entre os compañeiros, non se tratará a ninguén con desprezo ou usando frases ofensivas. Isto será motivo de expulsión e falta de orde.

No hay comentarios: